SI.NO Group Name No. of farmers
51 Kaveri Mathe Savayava Krishi Sangha 35
52 Kebbepura Savayava Krishikara Sangha 28
53 Kodandeshwara Savayava Krishikara Sangha 62
54 Kudi Savayava Krushikara Samithi(R) 32
55 KUMADVATHI SAVAYAVA KRUSHIKARA SANGHA 53
56 Kumaradhara Savayava Krishikara Sangha 36
57 Kumaradhare Savayava Krishi Sanga 46
58 MADAPURA SAVYAVA BHAGYA SAMITI 64
59 MADHURANAYAKANAHALLI SAVAYAVA KRUSHIKARA SAMITHI 60
60 Mahasati Savayava Krushikara Sangha 29
61 Malenadu Savayava Krishikara Balaga 35
62 MASTHI VENKATESH IYENGER KRUSHIKARA KOOTA 45
63 Meri Savayavabhagya Samiti 31
64 Miyapura Savyava Bhagya Samiti 75
65 MUTHYALAMMA DEVI SAVAYAVA KRISHIKARA SANGHA 101
66 NAESARA SAVAYAVA BHAGYA YOJANA KRUSHIKARA SANGHA 68
67 Narasimha Savayava Krishikara Sangh 79
68 Navajyothi Savayava Krushikara Balaga 40
69 Negilayogi Savayava Krishi Sangha 33
70 Netkalhundi Savayava Krishikara Sangha. 28
71 Nisarga Savayava Krishikara Sangha 47
72 Nisarga Savayava Krisikara Sanga 26
73 Organic Farmers Association 149
74 Penna Samudra Savayava Bhagya Samiti 81
75 Pingara Savayava Krishikara Sangha 38
76 Pragati Savayava Krishikara Samiti. 30
77 Prakrati Savayava Bhagya Samiti Teggarse- Yalajit(R) 40
78 PRAKRUTHI SAVAYAVA BHAGYA YOJANA KRUSHIKARA SANGHA 61
79 Prakruthi Savayava Krishikara Samiti. 31
80 PRAKUTHI SAVAYAVA KRUSHIKARA KOOTA 31
81 Punyabhumi Savayava Bhagya Yojana Samiti. 52
82 Punyabhumi Savayava Krishikara Samiti. 32
83 Pushapagiri Savayava Krishi Sanga 39
84 Pushpagiri Savayava Krishi Sangha 43
85 RAGIHALLI SAVAYAVA KRUSHIKARA BALAGA 32
86 Raith Mitra Savayava Krishi Sangh 104
87 Raithabandhu Savayava Krishikara Samiti 39
88 Raithamitra Savayava Krishi Sanga 48
89 Rohini Savayava Krishikara Balaga 31
90 Sahaja Savayava Krushikara Balaga 42
91 Sahara Savayava krushikar Balaga 65
92 Sahara Savayava Krushikara Balaga, Nagalapura 70
93 SAHARA SAVAYAVA KRUSHIKARA SAMITHI 70
94 Saidapur Savayava Krishikara Sangha 45
95 Samarth Savayava Krishikar Sangh 85
96 Samruddhi Savayava Krishikara Sangha 45
97 SANJEEVINI SAVAYAVA RAITARA SAMUHA, HONNAPUR 150
98 Sanjeevini Savayava Raithara Samuha, Joida 85
99 Sasya Samruddi Savayava Bhagya Samithi Belanje(R) 40
100 Sasya Samruddi Savayava Bhagya Samithi Japti(R) 36