List Of Farmers in Govindadeva Savayava Krushikara Sangha


SI.NO Farmer Register Number Farmer Names
1 KA1001000414 ANAN DU SHIVA NAIK
2 KA1001000677 Anasuy a Achchut Maheka r
3 KA1001000427 Arbha Krishna Gouda
4 KA1001000437 Banu Beerapp a Naik
5 KA1001000397 BEEKA RIYA SHESH U GUNGI
6 KA1001000401 CHAN DRAK ANTH MANU CHINC HANK AR
7 KA1001000388 CHAN DRAK ANTH PUTTU NAIK
8 KA1001000413 DEVID AS VASU NAIK
9 KA1001000704 Devidas Narayan Naik
10 KA1001000415 DHAN AVAN TI GOVIN DA NAIK
11 KA1001000424 Durga mota Gouda
12 KA1001000705 Durga Yashwa nth Naik
13 KA1001000391 GANA PATI HEDD U GOUD A
14 KA1001000697 Ganapat i Heddu Gouda
15 KA1001000422 Ganapi Taku Gouda
16 KA1001000425 Heddu Nagu Gouda
17 KA1001000743 Leela Pursu Madival
18 KA1001000390 MANE SHWA R KAMU GOUD A
19 KA1001000430 Mohan Madu Naik
20 KA1001000423 Mota Nagu Gouda
21 KA1001000421 NAGA MMA GANA PATI GOUD A
22 KA1001000389 NEELA KANT A PUTTU NAIK
23 KA1001000387 POKK A BEERA GOUD A
24 KA1001000453 Rajani Ganesh Shetti
25 KA1001000738 Rama Bedu Gouda
26 KA1001000385 rama VENK A GOUD A
27 KA1001000450 Ramaka nth Rancho ddan Murarji
28 KA1001000398 ROHID AS GANG ADHA R GUNGI
29 KA1001000733 Rukma Puttu Naik
30 KA1001000428 Shantu Beera Gouda
31 KA1001000429 Shashik anth Puttu Padti
32 KA1001000410 SHYA MALA DAYA NAND MADIV AL
33 KA1001000742 Somi Dammu Gouda
34 KA1001000416 SUDH AKAR NARA YAN TODU RKAR
35 KA1001000405 SURES H NARA YAN GUNGI
36 KA1001000386 SURES H VENK A GOUD A
37 KA1001000426 Taki Govind Gouda
38 KA1001000394 TUKA RAM KEERA GUNGI
39 KA1001000452 Uday Vasude v Ager
40 KA1001000454 Ullas Gajanan Revank ar
41 KA1001000393 UMAK ANTH MADE V GUNGI
42 KA1001000459 Umesh Shankar Naik