List Of Farmers in Devatimaye Savayava Krushikara Sangha


SI.NO Farmer Register Number Farmer Names
1 KA1001000605 Anandi Sadashi v Bhandar i
2 KA1001000464 Asha Madhuk aar Talekar
3 KA1001000607 Ashok Vitoba Naik
4 KA1001000783 Baagad o Mullu Gaonkar
5 KA1001000610 Babu Mulla Gaonkar
6 KA1001000498 Babu Mullu Gaonkar
7 KA1001000470 Bagado Mullu Gaonka
8 KA1001000481 Chandra has Babu Gaokar
9 KA1001000644 Chandra has Babu Gaonkar
10 KA1001000468 Devu Govind Gaokar
11 KA1001000486 Dinkar Ekku Talekar
12 KA1001000647 Ghanas hyam Malgo Gaonkar
13 KA1001000592 Govind Baskar Nadkarn i
14 KA1001000469 Govind Payka Gaokar
15 KA1001000494 hashik anth Rama Gaonkar
16 KA1001000643 Koyar Babu Gaonkar
17 KA1001000587 Koyar Isu Talekar
18 KA1001000495 Koyara Babu Gaonka
19 KA1001000471 Krishna Malgo Gaokar
20 KA1001000645 Krishna Rama Gaonkar
21 KA1001000496 Krishna Rama Gouda
22 KA1001000461 Krishna Yesu Kotarka r
23 KA1001000489 Madhan Krishna Naik
24 KA1001000631 Madhuk ar Babani Baviker ikar
25 KA1001000618 Madhuk ar Babani Baviker ikar
26 KA1001000640 Mahaba leshwar Tilu Meddol kar
27 KA1001000632 Manoha r Ramach andra Naik
28 KA1001000480 Narayan Janu Gaokar
29 KA1001000649 Preman and Rama Gaonkar
30 KA1001000463 Preman anda Ganapat i Naik
31 KA1001000491 Ramada s Preman and Madolk ar
32 KA1001000484 Santosh Sairobh a Gaokar
33 KA1001000606 Shamba ji Vitoba Naik
34 KA1001000589 Sharada Ganapat i Naik
35 KA1001000590 Shrikant h Ganapat i Naik
36 KA1001000591 Sunita Ghanas hyam Devadas
37 KA1001000612 Uday Sairobh a Gaonkar
38 KA1001000648 Vishnu Mallu Gaonkar
39 KA1001000499 Vishnu Mullu Gaonkar