List Of Farmers in Baelavathi Savayava Bhagya Yojana Sthala Samiti


SI.NO Farmer Register Number Farmer Names
1 KA1807000665 B.C.Chandrashekar
2 KA1807000687 B.C.Suresh
3 KA180700069701 B.C.Thammannegowda
4 KA180700069702 B.C.Thammannegowda
5 KA1807000688 B.C.Veeregowda
6 KA1807000710 B.G.Honnappagowda
7 KA1807000703 B.G.Paramesh
8 KA1807000711 B.G.Suresh
9 KA1807000672 B.H.Govindaiah
10 KA1807000685 B.H.Govindegowda
11 KA1807000683 B.H.Honna Ningegowda
12 KA180700072302 B.H.Honnamma
13 KA180700072301 B.H.Honnamma
14 KA180700072602 B.H.Jayaram
15 KA180700072601 B.H.Jayaram
16 KA1807000675 B.H.Lakkegowda
17 KA180700068401 B.H.Veeregowda
18 KA180700068402 B.H.Veeregowda
19 KA1807000716 B.K.Bhadregowda
20 KA1807000682 B.K.Shivarudraiah
21 KA1807000718 B.K.Somashekaregowda
22 KA1807000674 B.K.Veeregowda
23 KA1807000704 B.K.Veeregowda
24 KA1807000696 B.L.Nanjappa
25 KA1807000691 B.N.Nagaraju
26 KA1807000720 B.N.Sowbhagyamma
27 KA1807000690 B.N.Veeraiah
28 KA1807000725 B.R.Honnappagowda
29 KA1807000651 B.R.Rangaswamaiah
30 KA1807000676 B.T.Chikkegowda
31 KA1807000671 B.T.Kendegowda
32 KA1807000714 B.T.Kumar
33 KA180700070601 B.T.Lakkegowda
34 KA180700070602 B.T.Lakkegowda
35 KA1807000679 B.T.Nagaraju
36 KA1807000719 B.T.Puttaramaiah
37 KA1807000673 B.V.Ganganna
38 KA1807000680 B.V.Manjunath
39 KA180700069901 Bhadrakalamma
40 KA180700069902 Bhadrakalamma
41 KA1807000660 Bhadregowda
42 KA180700069401 Bhagyamma
43 KA180700069402 Bhagyamma
44 KA1807000650 Bhagyamma
45 KA1807000632 Bheemesh B.S
46 KA180700065302 Boramma
47 KA180700065301 Boramma
48 KA180700066202 C.B.Veeregowda
49 KA180700066201 C.B.Veeregowda
50 KA1807000727 C.B.Veeregowda