List Of Farmers in Shri Basaveshwara Savayava Krishikara Sangha


Registration Number Farmer Name Crops
KA0301000239 Ashok Bandivaddar Wheat
Red Gram
KA0301000258 Ashokagoud Biradar Red Gram
Jowar
Maize
KA0301000299 Banneppa Banagond Wheat
Jowar
Maize
KA0301000264 Basalingapagoud Biradar Wheat
Red Gram
Onion
KA0301000256 Basaningappa Indi Wheat
Jowar
Groundnut
KA0301000243 Basappa Banagond Wheat
Onion
KA0301000282 Basappa Harijan Red Gram
Jowar
Onion
Groundnut
KA0301000312 Basavaraaj Arakeri Bengal Gram Whole
Red Gram
KA0301000301 Basavaraj Hipparagi Wheat
Maize
KA0301000241 Basavaraj Nagaral Wheat
Red Gram
KA0301000287 Basavaraj Nagoor Wheat
Jowar
Maize
KA0301000246 Bhagappa Walikar Wheat
Maize
KA0301000297 Bhimanagoud Biradar Jowar
Red Gram
KA0301000270 Bhimanagoud Biradar Wheat
Red Gram
Onion
KA0301000231 Bhimappa Walikar Wheat
Maize
KA0301000252 Chandrashekhar Muragod Wheat
Jowar
Onion
Maize
KA0301000234 Chandrashekhargoud Biradar Wheat
Jowar
Groundnut
KA0301000318 Dhulappa Sonna Wheat
Jowar
Onion
Maize
KA0301000281 Dyamanagoud Biradar Wheat
Maize
KA0301000322 Gangadhar Pattanashetti Bengal Gram Whole
Red Gram