List Of Farmers in Shri Sa Sa Viraktananda Savayava Krishikara Sangha


Registration Number Farmer Name Crops
KA0301000221 Amagond Honnalli Jowar
Red Gram
KA0301000200 Amagond Honnalli Jowar
Red Gram
Groundnut
KA0301000229 Amagond Pujari Jowar
Maize
KA0301000199 Basappa Honnalli Jowar
Maize
KA0301000211 Basavantray Biradar Jowar
Maize
KA0301000203 Basavaraj Bagali Wheat
Jowar
Groundnut
KA0301000171 Basavaraj Biradar Maize
Green Gram/Moong Dhuli
KA0301000179 Basavaraj Vaani Wheat
Jowar
Maize
KA0301000185 Basayya Hiremath Maize
KA0301000177 Beerappa Hirekurabar Jowar
Pearl Millet/Bajra
KA0301000228 Bhimagond Bagali Jowar
KA0301000173 Borappa Bagali Jowar
Maize
KA0301000233 Gangappa Hatti Wheat
Jowar
Maize
KA0301000225 Girimalla Karagar Wheat
Maize
KA0301000232 Gurnath Biradar Wheat
Jowar
Maize
KA0301000218 Gurunath Bagali Wheat
Jowar
Banana Fresh
KA0301000196 Gurunath Hirekurabar Banana Fresh
KA0301000213 Gurunath Konnur Banana Fresh
KA0301000198 Guruning Honnalli Jowar
Maize
KA0301000189 Hanamant Pujari Wheat
Jowar
Green Gram/Moong Dhuli