List Of Farmers in Shri Kanthi Basaveshwar Savayava Rait Sangh


Registration Number Farmer Name Crops
KA0305000071 Chandrashekhar Madagi Red Gram
KA0305000068 Guranna Madagi Lemon Fresh
Red Gram
Banana Fresh
KA0305000088 Iranna. Madagi Bengal Gram Whole
Red Gram
KA0305000082 Iranna. Madagi Red Gram
KA0305000084 Madivalappa Madagi Red Gram
Banana Fresh
KA0305000073 Mahadevappa Jingani Bengal Gram Whole
Red Gram
KA0305000079 Mahadevappa Madagi Red Gram
KA0305000076 Mahadevayya Hiremath Bengal Gram Whole
Red Gram
KA0305000078 Mallikarjun Madagi Cowpea
Red Gram
KA0305000086 Nabisa. Nadaf Cowpea
Red Gram
KA0305000081 Nagappa Hirekurubar Cowpea
Red Gram
KA0305000077 Sanganna Madagi Bengal Gram Whole
Red Gram
KA0305000066 Shankarappa Biradar Red Gram
Banana Fresh
KA0305000090 Shankarling Madagi Red Gram
KA0305000075 Shantagouda Madagi Cowpea
Red Gram
KA0305000087 Sharanappa Biradar Red Gram
KA0305000069 Sharanappa Meti Red Gram
KA0305000085 Shivanand. Madagi Cowpea
Bengal Gram Whole
Red Gram
KA0305000067 Shivaputra Lingadalli Bengal Gram Whole
Red Gram
KA0305000070 Shivaputra Madagi Red Gram