List Of Farmers in Shri Lakkamma Devi Savayava Bhagaya Krishikara Sangha


Registration Number Farmer Name Crops
KA0205000260 Appasab Hanamantray Desai Sugarcane
Marigold (Tagetes Erecta)
KA0205000272 Appoje Ppa Sidraya Ppa Rayappa Navar Sugarcane
Marigold (Tagetes Erecta)
KA0205000324 Arjun Timman Na Mallava Gol Sugarcane
Marigold (Tagetes Erecta)
KA0205000290 Babu Govind Appa Navalag I Sugarcane
Marigold (Tagetes Erecta)
KA0205000293 Bagavv A Hanama Ppa Navalag I Pomegranate (Fresh)
KA0205000246 Basappa Nagappa Samshi Pomegranate (Fresh)
KA0205000336 Basappa Vitthap Pa Kundara Gi Sugarcane
Marigold (Tagetes Erecta)
KA0205000314 Bharam Appa Ramapp A Ghokha Le Sugarcane
Marigold (Tagetes Erecta)
KA0205000249 Bheemappa Laxmappa Navalagi Sugarcane
Marigold (Tagetes Erecta)
KA0205000335 Bhimap Pa Vitthap Pa Kundara Gi Sugarcane
Marigold (Tagetes Erecta)
KA0205000326 Bhimav Va Kallole Ppa Madar Banana Fresh
KA0205000277 Birappa Sidraya Ppa Rayapp Anavar Sugarcane
Marigold (Tagetes Erecta)
KA0205000305 Chandra Ppa Timmap Pa Talavar Sugarcane
Marigold (Tagetes Erecta)
KA0205000328 Dashara Th Ramapp A Badnur Sugarcane
Marigold (Tagetes Erecta)
KA0205000303 Dyamav Va Appann A Talavar Pomegranate (Fresh)
KA0205000308 Gangav Va Ramapp A Talavar Pomegranate (Fresh)
KA0205000256 Gangavva Laxmappa Hosamani Sugarcane
Marigold (Tagetes Erecta)
KA0205000274 Girimall Ayya Basayya Math Pomegranate (Fresh)
KA0205000300 Giriyap Pa Bhimar Ayappa Talavar Sugarcane
Marigold (Tagetes Erecta)
KA0205000295 Hanama Ppa Laxmap Pa Badnur Sugarcane
Marigold (Tagetes Erecta)