List Of Farmers in Shree Beeralingeshwara Savayava Krishikara Sangha


Registration Number Farmer Name Crops
KA0206000087 Shri Hanumappa Talwar Bengal Gram Whole
Green Gram/Moong Dhuli
KA0206000084 Shri Venkatesh Talwar Red Gram
KA0206000116 Shri Basappa Malligehala Jowar
Bengal Gram Whole
Green Gram/Moong Dhuli
KA0206000072 Shri Basavaraj Hnumasagara
KA0206000071 Shri Dyavappa Talwar Red Gram
Sugarcane
KA0206000126 Shri Husen Sab Nadaf Jowar
KA0206000128 Shri Husen Sab Totad Jowar
Bengal Gram Whole
KA0206000115 Shri Sharanappa Malligehala Red Gram
KA0206000117 Shri Timmanna Balluli Jowar
Bengal Gram Whole
Green Gram/Moong Dhuli
KA0206000073 Shri Tippanna Talwar Red Gram
KA0206000108 Shri Venkappa Mulimani Jowar
Bengal Gram Whole
Green Gram/Moong Dhuli
KA0206000106 Shri. Halaiah Hiremath Bengal Gram Whole
KA0206000095 Shri. Ramanna Kuri Sunflower
Red Gram
Pearl Millet/Bajra
KA0206000096 Shri. Somappa Begar Bengal Gram Whole
Red Gram
KA0206000127 Shri. Yamanoor Sab Nadaf Jowar
KA0206000105 Shri.Rahaman Sab Nadaf Jowar
Bengal Gram Whole
Green Gram/Moong Dhuli
KA0206000090 Smt Devukkawwa Talwar Bengal Gram Whole
Green Gram/Moong Dhuli
KA0206000070 Smt Dyamawwa Kuri Jowar
Red Gram
Pearl Millet/Bajra
KA0206000124 Smt Hanumawwa Dasara Bengal Gram Whole
Red Gram
KA0206000074 Smt. Gangabai Kulkarni Jowar
Bengal Gram Whole
Green Gram/Moong Dhuli
Red Gram