SI.NO Group Name No. of farmers
1 Almaspura Savayava Krishikara Sangha 0
2 Amruteshwra Savayava Krushikara Sangha 25
3 Anjaneya Savayava Krishikara Sangha, Gonal 0
4 Anjaneya Savayava Krishikara Sangha, Gujunur 0
5 Annadata Savayava Krushikara Sangha 0
6 Annadata Savayava Krushikara Sangha 0
7 Annadata Savayava Krushikara Sangha. 46
8 Annadatha Savayava Krishikara Sangha 0
9 Annadatha Savayava Krushi Sangha 92
10 Anugraha Savayava Krishikara Sanga 0
11 APPANNANAHALLI SAVAYAVA BHAGYA YOJANA STHALA SAMITI 406
12 Appannanahalli Savayava Bhagya Yojana Sthala Samiti 0
13 Arehalli Savayava Krushikara Samithi 67
14 Badjawalga Savayava Krishikar Belagarara Sangh 0
15 Baelavathi Savayava Bhagya Yojana Sthala Samiti 124
16 Baguru Savayava Bhagya Yojana Sthala Samiti 107
17 Bande Nawaz Krishikara Sangha 0
18 Bannavadi Savayava Krishikara Sangha 40
19 Basaveshwara Savayava Krushi Samithi 86
20 Belur Savayava Krishikara Sangha 104
21 Beroba Krishikara Sangha 0
22 Bhagavathi Savayava Krishi Sangha 0
23 Bhandarkumatha Savayuva Krishi Belegarara Sangha 0
24 Bharani Savayava Krishikara Balaga 33
25 Bharani Savayava Krushikara Mahasangha 168
26 Bhrahmlingeshwar Savayav Krushikar Sangha, Dhamane 0
27 Bhrahmlingeshwar Savayav Krushikar Sangha, Dhamane 49
28 Bhu Chethana Raitha Shakthi Sangha 0
29 Bhumithayi Savayava Krushikara Sanga 0
30 Bhumithayi Savayava Krushikara Sanga(R) 31
31 Bidare Savayava Bhagya Yojana Sthala Samiti 404
32 Chakahally Savayava Krishikara Sangha 0
33 Chakahally Savayava Krishikara Sangha 30
34 Chalkapur Savyava Krishikar Belgarar Sangh 0
35 Devatimaye Savayava Krushikara Sangha 78
36 Doddamma Thayi Savayava Krishikara Balaga 48
37 Doddamma Thayi Savayava Krishikara Balaga 0
38 Duduknal Savayuva Krishi Belegarara Sangha 0
39 Durga Parameshwari Savayava Krishikara Sangha 105
40 Durgadevi Savayava Krushikara Sangha 0
41 Durgamatha Savayava Krisikara Sanga 37
42 Durgambha Savayava Krishi Samiti 0
43 Eshwara Savayava Krishikara Sangha 0
44 Eshwara Savayva Krushikara Sangha 0
45 Gadyammaedevi Savayava Krushikara Sangha 0
46 GANGAMBHIKADEVI SAVAYAVA KRISHIKARA SANGHA (R) 48
47 Gangamma Savayava Krishi Samiti 0
48 GOKULA SAVAYAVA KRUSHIKARA KOOTA 39
49 Golibira Savayava Krishikara Sang 105
50 Gomatha Savayava Krushikara Sangha 0