SI.NO Group Name No. of farmers
1 Kaveri Mathe Savayava Krishi Sangha 0
2 Kebbepura Savayava Krishikara Sangha 28
3 Keelaghatta Savayava Krishikara Sangha 0
4 Khudawandpur Savayava Krishikar Belgarar Sangh 0
5 Kodandeshwara Savayava Krishikara Sangha 62
6 Korekal Savayava Krushi Belegarar Sangha 0
7 Kudi Savayava Krushikara Samithi(R) 96
8 KUMADVATHI SAVAYAVA KRUSHIKARA SANGHA 53
9 Kumaradhara Savayava Krishikara Sangha 36
10 Kumaradhare Savayava Krishi Sanga 46
11 Machahalli Savayava Krishikara Sangha 0
12 Madhuranayaka Nahalli Savayava Krushikara Samithi 0
13 MADHURANAYAKANAHALLI SAVAYAVA KRUSHIKARA SAMITHI 60
14 Mahasati Savayava Krushikara Sangha 87
15 Malenadu Savayava Krishikara Balaga 35
16 Mallikarjuna Savayava Krishikara Sangha 0
17 Maramma Savayava Krishikara Sangha 0
18 Maruteshwara Savayava Krushikara Sangha 0
19 Marutheshwara Savayava Krishikara Sangha 0
20 MASTHI VENKATESH IYENGER KRUSHIKARA KOOTA 45
21 Meri Savayavabhagya Samiti 31
22 Miyapura Savayava Bhagya Samithi 0
23 Miyapura Savyava Bhagya Samiti 75
24 MUTHYALAMMA DEVI SAVAYAVA KRISHIKARA SANGHA 202
25 NAESARA SAVAYAVA BHAGYA YOJANA KRUSHIKARA SANGHA 68
26 Naesara Savayava Bhagya Yojana Krushikara Sangha 0
27 Narasimha Savayava Krishikara Sangh 79
28 Navajyothi Savayava Krushikara Balaga 40
29 Negilayogi Raitha Shakthi Sangha 0
30 Negilayogi Savayava Krishi Sangha 33
31 Nethravathi Savayava Krishikara Sangha 0
32 Netkalhundi Savayava Krishikara Sangha 0
33 Netkalhundi Savayava Krishikara Sangha 0
34 Netkalhundi Savayava Krishikara Sangha. 28
35 Nilamnalli Savyava Krishikar Belgarar Sangh 0
36 Nisarga Savayava Krishi Samiti 0
37 Nisarga Savayava Krishi Samiti 0
38 Nisarga Savayava Krishikara Sangha 47
39 Nisarga Savayava Krisikara Sanga 26
40 Organic Farmer's Association 0
41 Organic Farmers Association 150
42 Paratapur Savayava Krishikara Sangha 0
43 Penna Samudra Savayava Bhagya Samiti 81
44 Pingara Savayava Krishikara Sangha 38
45 Pragati Savayava Krishikara Samiti. 60
46 Prakrati Savayava Bhagya Samiti Teggarse- Yalajit 0
47 Prakrati Savayava Bhagya Samiti Teggarse- Yalajit(R) 40
48 PRAKRUTHI SAVAYAVA BHAGYA YOJANA KRUSHIKARA SANGHA 61
49 Prakruthi Savayava Bhagya Yojana Krushikara Sangha 0
50 Prakruthi Savayava Krishi Samiti 0