SI.NO Group Name No. of farmers
1 Gopagondanahalli Savayava Krushikara Samithi 91
2 Govindadeva Savayava Krushikara Sangha 42
3 Gramadevate Savayava Bhagya Krishi Samiti 0
4 Group 3
5 Gundur Savayava Krishikara Sangha 50
6 Hallimallapura Savayava Bhagya Samithi 91
7 Handenahalli Savayava Krishikara Balaga 0
8 HANDENAHALLI SAVAYAVA KRUSHIKARA BALAGA 70
9 Handral (K) Savayava Krishikara Sangha 104
10 Hasirinasiri Savayava Krishikara Samiti 39
11 Hasiru Savayava Krushikara Sangh 0
12 HASIRU SAVAYAVA KRUSHIKARA SANGH(R) 33
13 Hasirusiri Savayava Krishi Sangha 0
14 Hirebettu Savayava Bhagya Yojane Anushtana Samithi 0
15 Hirebettu Savayava Bhagya Yojane Anushtana Samithi(R) 41
16 Hokrana (B)Savayava Krishikara Sangha 0
17 Holasamudra Savayava Krushi Belegarar Sangha 0
18 Holehatti Shri Veerabhadreshwara Savayava Krushikara Samithi(R) 61
19 Honnaehudae Savayava Krushikara Balaga 52
20 Hosahalli Savayava Krushikara Balaga 116
21 Idaguru Savayava Bhagya Yojana Sthala Samiti 121
22 Imambad Halli Savayava Krishikara Sangha 46
23 Indlawadi Savayava Krishikara Balaga, Indlawadi 0
24 Islampur Savayava Krishikara Sangha 0
25 Jai Balabhim Savayava Krishi Belegarara Seva Sangha 0
26 Jai Balabhimeshwara Savayava Krishi Sangha 0
27 Jai Hanuman SKS 35
28 Jaivika Krushikara Sanga(R) 30
29 Jaivika Krushikara Sangha(R)- Ankanahalli 29
30 Jojana Savayava Krushi Belegarar Sangha 0
31 Kaaduru Savayava Bhagya Yojane Anushtana Samithi 0
32 Kaaduru Savayava Bhagya Yojane Anushtana Samithi(R) 33
33 Kalahaleshwara Savayava Krishikara Sangha 0
34 Kalluguddeswara Savayava Krishikara Sang 0
35 Kalluguddeswara Savayava Krishikara Sang Nallur 47
36 Kalparuksha Savayava Krishi Sangha 378
37 KALPARUKSHA SAVAYAVA KRISHIKARA SAMITI 84
38 Kalpatharu Savayava Krishikara Sangha 0
39 Kalpaturu Savayava Krishi Sanga. 0
40 Kamadenu Savayava Krishi Sangha 35
41 Kamadhenu Savayava Krishi Sanga. 45
42 KAMADHENU SAVAYAVA KRISHIKARA SAMITHI 52
43 Kamadhenu Savayava Krishikara Samiti 0
44 Kamadhenu Savayava Krishikara Sangha 27
45 Kanagalu Savayava Krishikara Balaga 0
46 Kanagalu Savayava Krishikara Balaga 0
47 Kanagalu Savayava Krishikara Balaga. 49
48 Kasartugaon Wadi Savayava Krishikar Belagarara Sangh 0
49 Kattingeri Savayava Bhagya Yojane Anushtana Samithi 0
50 Kattingeri Savayava Bhagya Yojane Anushtana Samithi(R) 40