SI.NO Group Name No. of farmers
1 Kaveri Mathe Savayava Krishi Sangha 35
2 Kebbepura Savayava Krishikara Sangha 28
3 Kodandeshwara Savayava Krishikara Sangha 62
4 Kudi Savayava Krushikara Samithi(R) 32
5 KUMADVATHI SAVAYAVA KRUSHIKARA SANGHA 53
6 Kumaradhara Savayava Krishikara Sangha 36
7 Kumaradhare Savayava Krishi Sanga 46
8 MADAPURA SAVYAVA BHAGYA SAMITI 64
9 MADHURANAYAKANAHALLI SAVAYAVA KRUSHIKARA SAMITHI 60
10 Mahasati Savayava Krushikara Sangha 29
11 Malenadu Savayava Krishikara Balaga 35
12 MASTHI VENKATESH IYENGER KRUSHIKARA KOOTA 45
13 Meri Savayavabhagya Samiti 31
14 Miyapura Savyava Bhagya Samiti 75
15 MUTHYALAMMA DEVI SAVAYAVA KRISHIKARA SANGHA 101
16 NAESARA SAVAYAVA BHAGYA YOJANA KRUSHIKARA SANGHA 68
17 Narasimha Savayava Krishikara Sangh 79
18 Navajyothi Savayava Krushikara Balaga 40
19 Negilayogi Savayava Krishi Sangha 33
20 Netkalhundi Savayava Krishikara Sangha. 28
21 Nisarga Savayava Krishikara Sangha 47
22 Nisarga Savayava Krisikara Sanga 26
23 Organic Farmers Association 149
24 Penna Samudra Savayava Bhagya Samiti 81
25 Pingara Savayava Krishikara Sangha 38
26 Pragati Savayava Krishikara Samiti. 30
27 Prakrati Savayava Bhagya Samiti Teggarse- Yalajit(R) 40
28 PRAKRUTHI SAVAYAVA BHAGYA YOJANA KRUSHIKARA SANGHA 61
29 Prakruthi Savayava Krishikara Samiti. 31
30 PRAKUTHI SAVAYAVA KRUSHIKARA KOOTA 31
31 Punyabhumi Savayava Bhagya Yojana Samiti. 52
32 Punyabhumi Savayava Krishikara Samiti. 32
33 Pushapagiri Savayava Krishi Sanga 39
34 Pushpagiri Savayava Krishi Sangha 43
35 RAGIHALLI SAVAYAVA KRUSHIKARA BALAGA 32
36 Raith Mitra Savayava Krishi Sangh 104
37 Raithabandhu Savayava Krishikara Samiti 39
38 Raithamitra Savayava Krishi Sanga 48
39 Rohini Savayava Krishikara Balaga 31
40 Sahaja Savayava Krushikara Balaga 42
41 Sahara Savayava krushikar Balaga 65
42 Sahara Savayava Krushikara Balaga, Nagalapura 70
43 SAHARA SAVAYAVA KRUSHIKARA SAMITHI 70
44 Saidapur Savayava Krishikara Sangha 45
45 Samarth Savayava Krishikar Sangh 85
46 Samruddhi Savayava Krishikara Sangha 45
47 SANJEEVINI SAVAYAVA RAITARA SAMUHA, HONNAPUR 150
48 Sanjeevini Savayava Raithara Samuha, Joida 85
49 Sasya Samruddi Savayava Bhagya Samithi Belanje(R) 40
50 Sasya Samruddi Savayava Bhagya Samithi Japti(R) 36