SI.NO Farmer Register Number Farmer Names
1 KA1707000304 CHANDREGOWDA
2 KA1707000306 DINESH M.D
3 KA1707000321 GANAPATHI
4 KA1707000303 JAYANTH M.B
5 KA1707000310 KRISHNAPPA
6 KA1707000312 LAKSHMANA
7 KA1707000299 M.R.RAMAPPA
8 KA1707000298 M.V. JAGADISH
9 KA1707000315 MANJUNATH B.M.
10 KA1707000316 NARAYANAGOWDA
11 KA1707000309 NARENDRA
12 KA1707000311 ODAPPA
13 KA1707000300 Raju M.
14 KA1707000302 SAMPATH M.S
15 KA1707000313 SATISHGOWDA
16 KA1707000314 SHRIDHARA
17 KA1707000320 SHRIKANTH
18 KA1707000317 SOUDAGIR
19 KA1707000319 SUBBAIAH
20 KA1707000301 SUDEER M.S
21 KA1707000307 SUNIL M.R
22 KA1707000305 SURESH M.D.
23 KA1707000308 TIMMAYYA
24 KA1707000318 UMESH
25 KA1707000322 VENKATAPPA