SI.NO Farmer Register Number Farmer Names
1 KA1909000280 Bajanna
2 KA1909000266 Basamma
3 KA1909000282 Chikkalagumaiah
4 KA1909000276 Govindamma
5 KA1909000236 K.Ramachandrappa
6 KA1909000262 Krishnappa
7 KA1909000272 Krishnappa
8 KA1909000249 Lokesh
9 KA1909000211 Mahadevappa
10 KA1909000273 Mahadimuniyappa
11 KA1909000215 Manjunathachari
12 KA1909000251 Munirajappa
13 KA1909000279 Muniyappa
14 KA1909000250 Nagaraju
15 KA1909000216 P.B. Sriramaiah
16 KA1909000227 P.B.Narayanaswamy
17 KA1909000221 P.H. Ramesh
18 KA1909000219 P.K. Byanna
19 KA1909000222 P.K. Manjunath
20 KA1909000241 P.K.Thammappa
21 KA1909000213 P.M. Basavaraju
22 KA1909000256 P.M. Narasimhaiah
23 KA1909000260 P.M.Lagumaiah
24 KA1909000234 P.M.Narasimhaiah
25 KA1909000239 P.M.Raghavendra
26 KA1909000233 P.N. Ravi
27 KA1909000214 P.S. Rajagopal
28 KA1909000228 P.T.Venkataswamy
29 KA1909000237 P.V. Rajesh
30 KA1909000258 P.V. Sampagi
31 KA1909000238 P.V.Narasimhaiah
32 KA1909000257 Rajamma
33 KA1909000271 Shankarappa
34 KA1909000259 Sitharamaih
35 KA1909000246 Srinappa
36 KA1909000224 Srinivasu
37 KA1909000230 Venkatamma
38 KA1909000284 Venkataswamy
39 KA1909000247 Venkatesh