List Of Farmers in Shree Veerabhadreshwara Savayava Krishikara Sangha


Registration Number Farmer Name Crops
KA0206000220 Sanganagouda Goudar Groundnut
Arhar Dal (Red Gram/Pigeon Pea)
Onion
KA0206000130 Shri Sangappa Kalligudda Arhar Dal (Red Gram/Pigeon Pea)
KA0206000211 Shri Shivappa Kuri Sugarcane
KA0206000196 Shri Basaiah Karakanti Cowpea
Onion
KA0206000193 Shri Channabasaiah Gudi Wheat
Bengal Gram Whole
Arhar Dal (Red Gram/Pigeon Pea)
KA0206000223 Shri Eraiah Hiremath Sugarcane
KA0206000230 Shri Erappa Kuri Cowpea
Arhar Dal (Red Gram/Pigeon Pea)
KA0206000194 Shri Erappa Telagani Arhar Dal (Red Gram/Pigeon Pea)
KA0206000198 Shri Erraiah Samshi Bengal Gram Whole
Arhar Dal (Red Gram/Pigeon Pea)
KA0206000199 Shri Girimallappa Minajagi Wheat
Bengal Gram Whole
Onion
KA0206000200 Shri Guru Swamy Samshi Pearl Millet/Bajra
KA0206000202 Shri Hanumanthappa Garasangi Bengal Gram Whole
Onion
KA0206000201 Shri Hanumappa Pujari Sugarcane
KA0206000226 Shri Kariyappa Ingalagi Arhar Dal (Red Gram/Pigeon Pea)
KA0206000246 Shri Lakshappa Chaluvadi Arhar Dal (Red Gram/Pigeon Pea)
KA0206000245 Shri Lakshappa Chaluvadi Bengal Gram Whole
KA0206000217 Shri Mahadevaiah Samshi Bengal Gram Whole
Arhar Dal (Red Gram/Pigeon Pea)
KA0206000218 Shri Mahanathappa Badawadagi Bengal Gram Whole
Arhar Dal (Red Gram/Pigeon Pea)
KA0206000238 Shri Mahanthesh Hiremath Groundnut
Arhar Dal (Red Gram/Pigeon Pea)
KA0206000228 Shri Mahanthesh Ingalagi Arhar Dal (Red Gram/Pigeon Pea)