List Of Farmers in Sri Anjaneyaswamy Savayava Bhagya Krishi Samiti


Registration Number Farmer Name Crops
KA2002000287 Chandrappa Coconut
Beans
Brinjal
Tomatoes
Lady Finger
Ragi
KA2002000601 Chandrashekaraiah Avare
Ragi
KA2002000295 Chikkarevanna Sapota Fresh (Chico)
Coconut
Arecanut
KA2002000346 Hanumaiah Avare
Ragi
KA2002000325 Honnappa Ragi
KA2002000322 Jayamma W/O Brinjal
Lady Finger
Tomatoes
Paddy
Ragi
KA2002000311 Kalingaiah Ragi
KA2002000598 Kamalamma Banana Fresh
Red Gram
Ragi
KA2002000331 Kenchappa Coconut
Brinjal
Tomatoes
KA2002000303 Krishnappa Coconut
Arecanut
Brinjal
Lady Finger
KA2002000324 Kyatappa Coconut
Brinjal
Lady Finger
Tomatoes
Paddy
Ragi
KA2002000600 Lakkamma Tomatoes
KA2002000327 Lakkappa Mango
Beans
Lady Finger
Tomatoes
Ragi
KA2002000326 Muddaiah Ragi
Paddy
KA2002000300 Munegowda Avare
Ragi
KA2002000293 Munesh Mango
Tomatoes
Brinjal
Lady Finger
Paddy
Ragi
KA2002000294 Munihombaiah Coconut
Beans
Tomatoes
Red Gram
Ragi
KA2002000307 Munimuttaiah Ragi
Avare
KA2002000302 Muniraju Mango
Coconut
Brinjal
Tomatoes
KA2002000334 Muttaiah Ragi