List Of Farmer's Group

Group Name Number Of Farmers Crops
Shri Anjaneyaswami Savayava Krishikara Samiti 80 Maize
Tomatoes
Shri Basaveshwara Savayava Krishikara Samiti 80 Ragi
Maize
Sunflower
Kamadhenu Savayava Krishikara Samiti 108 Ragi
Pomegranate (Fresh)
Jowar