List Of Farmer's Group

Group Name Number Of Farmers Crops
Shri Siddalingeshwara Savayava Bhagaya Krishikara Sangha 100 Sugarcane
Marigold (Tagetes Erecta)
Groundnut
Shri Lakkamma Devi Savayava Bhagaya Krishikara Sangha 102 Sugarcane
Marigold (Tagetes Erecta)
Pomegranate (Fresh)
Banana Fresh
Lemon Fresh