List Of Farmer's Group

Group Name Number Of Farmers Crops
Shri Basaveshwara Savayava Krishikara Sangha 70 Wheat
Onion
Lemon Fresh
Red Gram
Jowar
Maize
Banana Fresh
Bengal Gram Whole
Groundnut
Shri Malemalleshwara Savayava Krishikara Sangha 57 Sugarcane
Shri Halaganesh Savayava Krishikara Sangha 64 Groundnut
Red Gram
Pearl Millet/Bajra
Lemon Fresh
Banana Fresh
Maize
Chilli
Wheat
Green Gram/Moong Dhuli
Jowar
Bengal Gram Whole
Papaya
Onion
Shri Sa Sa Viraktananda Savayava Krishikara Sangha 60 Wheat
Jowar
Maize
Groundnut
Green Gram/Moong Dhuli
Pearl Millet/Bajra
Red Gram
Onion
Banana Fresh
Pomegranate (Fresh)