List Of Farmer's Group

Group Name Number Of Farmers Crops
Shri Hanuman Savayava Krishi Belegarara Seva Sangha 57 Sugarcane
Lemon Fresh
Sri Basaveshwara Savayava Krishi Belegarara Seva Sangha 64 Lemon Fresh
Sugarcane
Red Gram