List Of Farmer's Group

Group Name Number Of Farmers Crops
Punyakoti Savayava Krishi Belegarara Seva Sangha 58 Red Gram
Lemon Fresh
Sugarcane
Maize
Sapota Fresh (Chico)
Banana Fresh
Jai Balabhim Savayava Krishi Belegarara Seva Sangha 42 Sugarcane
Red Gram
Banana Fresh