List Of Farmer's Group

Group Name Number Of Farmers Crops
Shri Revana Siddeshwar Savayava Rait Sangh 25 Red Gram
Banana Fresh
Bengal Gram Whole
Shri Kanthi Basaveshwar Savayava Rait Sangh 25 Bengal Gram Whole
Red Gram
Lemon Fresh
Banana Fresh
Cowpea
Shri Neela Gangambika Savayava Rait Sangh 28 Lemon Fresh
Banana Fresh
Red Gram
Jowar
Cowpea
Horse Gram