List Of Farmers in Raithamitra Savayava Krishi Sanga


Registration Number Farmer Name Crops
KA2305000212 Anantharam/Venkatappa Maize
Paddy
Coconut
KA2305000213 Bagesh/Chandrashekar Ragi
Maize
Paddy
Coconut
KA2305000177 Byraiah/Javaraih Mix Vegetables
Ragi
Maize
Paddy
Coconut
KA2305000235 Chandraiah/Byraiah Ragi
Maize
KA2305000193 Chandraiah/Sannaiah Field Bean(Dolicus Lablab)
Black Gram
Horse Gram
Cowpea
Green Gram/Moong Dhuli
Ragi
Maize
Paddy
Fodder
Coconut
KA2305000215 Chandrashekara/Gurulinga Ragi
Maize
Paddy
Coconut
KA2305000236 Chandrashekara/Shivappagowda Maize
Paddy
Ginger
KA2305000191 Channakeshava/Venkataiah Maize
Paddy
Coconut
KA2305000175 Devaiah/Sannaiah Ragi
Maize
KA2305000209 Devaraj/Javaraih Paddy
KA2305000220 Devaraju/Javaraiah Maize
Coconut
KA2305000194 Dharma/Puttaiah Maize
Paddy
KA2305000199 Dharma/Venkatachalaiah Ragi
Maize
Paddy
Coconut
KA2305000180 Dinesh/Thirumalaiah Field Bean(Dolicus Lablab)
Black Gram
Horse Gram
Cowpea
Green Gram/Moong Dhuli
Mix Vegetables
Ragi
Maize
Paddy
Ginger
Banana Fresh
KA2305000263 Doddaiah/Alagaiah Ragi
Maize
Paddy
KA2305000211 Gangadhara/Rangaiah Ragi
Maize
Paddy
Ginger
KA2305000250 Harisha/Rangaiah Mix Vegetables
Maize
Ginger
KA2305000273 Javaraiah/Javaraiah Maize
KA2305000276 Javaraiah/Kenchaiah Mix Vegetables
Ragi
Maize
Coconut
KA2305000198 Javaraiah/Sannaiah Maize