List Of Farmer's Group

Group Name Number Of Farmers Crops
Kalpaturu Savayava Krishi Sanga. 77 Paddy
Ginger
Sapota Fresh (Chico)
Mango
Pineapple
Black Pepper
Coffee Beans-Arabica
Mix Vegetables
Coconut
Banana Fresh
Arecanut
Fodder
Palm Kernels
Cardamom
Ragi
Raithamitra Savayava Krishi Sanga 71 Mix Vegetables
Ragi
Paddy
Arecanut
Field Bean(Dolicus Lablab)
Black Gram
Horse Gram
Cowpea
Green Gram/Moong Dhuli
Maize
Coconut
Fodder
Ginger
Sapota Fresh (Chico)
Banana Fresh
Citrus Lemon Extract
Jackfruit
Mango
Black Pepper
Coffee Beans-Arabica
Kamadhenu Savayava Krishi Sanga. 0